Algemene voorwaarden Diëtistenpraktijk

 • 1 Algemeen
  Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op elke overeenkomst tussen de diëtist van “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club” en haar cliënt of opdrachtgever betreffende de behandelingen en/of te leveren diensten. Bij onduidelijkheden of vragen, kunt u zich wenden tot de diëtist.
 • 2 Definities
  In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
  2.1 Diëtist: de professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel Diëtist te voeren;
  2.2 Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen in opdracht van wie “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club” diensten verricht, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers met
  wie “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club” een overeenkomst aangaat.
  2.3 Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke
  vertegenwoordigers.
  2.4 Dieet: voeding op medische indicatie.
  2.5 Dieetadvisering: adviseringen behandeling betreffende een dieet en leefstijlaanpassingen;
  2.6 Voedingsadvisering: advisering betreffende gezonde voeding een leefstijlaanpassingen
  zonder een medisch indicatie.
  2.7 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van
  een cliënt of opdrachtgever verricht.
 • 3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  3.1 Behalve wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “Diëtistenprakrijk Reborn Health Club” en de cliënt/opdrachtgever;
  3.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt , tenzij
  schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten;
  3.3 indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het
  overige van kracht.
 • 4 De overeenkomst
  4.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club” en de cliënt/opdrachtgever;
  4.2 Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Zo nodig wordt (een deel van) de behandeling ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.
 • 5 Non-acceptatie
  5.1 “Diëtistenpraktijk Reborn Health Clubn” heeft het recht om cliënten te weigeren naar aanleiding van eerdere ervaringen of indien de “Diëtistenpraktijk Reborn Health Clubvan mening is dat er niet voorzien kan worden in een toegevoegde waarde. In dit geval is er sprake van non-acceptatie.
 • 6 Privacy
  6.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet. “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club” respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club” geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft;
  6.2 In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de voortgang en inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.
 • 7 Verhindering
  7.1 De opdrachtgever of cliënt kan te allen tijde de afspraak afzeggen, mits diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld;
  7.2 Indien de opdrachtgever of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, zal de diëtist het voorgenomen consult bij de opdrachtgever of cliënt in rekening brengen.
 • 8 Tariefstelling en declaraties
  8.1 De opdrachtgever of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een kennismakingsgesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: bijvoorbeeld dieetadvisering, voedingsadvisering of coaching.
  8.2 De diëtist informeert de opdrachtgever of cliënt over de kosten van de diensten;
  8.3 De opdrachtgever of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult;
  8.4 De opdrachtgever of cliënt voldoet openstaande rekeningen direct na afloop van het consult per pin of een overboeking via internetbankieren aan de diëtist en ontvangt indien van toepassing een factuur welke ingeleverd kan worden bij de zorgverzekeraar ;
  8.5 Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van advisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 • 9 Betaling
  9.1 De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde
  bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie of diensten dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan indien de geleverde diensten een zakelijk karakter genieten. Diensten met een particuliere aard dient de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger direct per pin of een overboeking via internetbankieren aan de diëtist te voldoen.
  9.2 Indien de opdrachtgever of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de opdrachtgever of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de opdrachtgever of cliënt in gebreke blijft. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de opdrachtgever of cliënt ook nog na de in artikel 9.3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen
  heeft voldaan;
  9.3 Indien de opdrachtgever of cliënt in het in artikel 9.2 genoemde geval na een
  betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde termijn van 14 dagen alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten;
  9.4 Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever of cliënt;
  9.5 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen opdrachtgever of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 • 10 Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen of diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.
 • 11 Opzegging
  “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen indien de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
 • 12 Toepasselijk recht en geschillen
  12.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing;
  12.2 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
 • 13 Klachten
  13.1 Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van “Diëtistenpraktijk Reborn Health Club” dient u deze eerst te bespreken met de diëtist;
  13.2 Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.

Versie 14-4-2016